Voor 15.00 besteld, vandaag verzonden!

Achteraf betalen met Klarna

Meer dan 25.000 artikelen

Nieuw
Outlet
Merken
Speciale collecties

Voor 15.00 besteld, vandaag verzonden!

Achteraf betalen met Klarna

Meer dan 25.000 artikelen

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Ben je een particuliere klant? Dan gelden voor jou andere voorwaarden. Klik hier.

⁠⁠⁠1. Algemeen⁠

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen koper en Vaessen B.V., hierna te noemen 'verkoper'.
 2. Voorwaarden waarnaar koper verwijst, worden uitgesloten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald en slechts voor zover zij niet in strijd zijn met deze algemene verkoopvoorwaarden.
 3. Bij onduidelijkheid omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen in deze algemene verkoopvoorwaarden, dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2. Totstandkoming overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen en offertes door verkoper zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald.
 2. In de offertes of aanbiedingen vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele verzend- en administratiekosten.
 3. Indien de offertes of aanbiedingen duidelijk herkenbare vergissingen of verschrijvingen bevatten, is verkoper niet gehouden de offerte of aanbieding ten uitvoer te brengen.
 4. Na totstandkoming van een koopovereenkomst, kan de overeenkomst slechts worden gewijzigd of geannuleerd indien en voor zover verkoper hiermee (schriftelijk) instemt. Indien overeenkomst met instemming van verkoper wordt gewijzigd of geannuleerd, dient koper alle voor verkoper hieraan verbonden kosten te vergoeden.

3. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Verkoper is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
 2. Bij opschorting of ontbinding van de overeenkomst is verkoper op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten als gevolg hieruit ontstaan.
 3. Bij liquidatie, surseance van betaling dan wel aanvraag tot surseance van betaling of faillissement ten laste van koper, staat het verkoper vrij de overeenkomst met directe ingang op te zeggen, zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding. Alle vorderingen op koper zijn onmiddellijk opeisbaar.
 4. Op alle overeenkomsten, geregeerd door deze voorwaarden, is het Nederlandse recht van toepassing.
 5. Alle geschillen die voortvloeien uit de tussen verkoper en koper gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen uitsluitend berecht worden door de bevoegde rechter binnen het arrondissement waar de verkoper zijn statutaire of feitelijke vestigingsplaats heeft.

4. Bestelling en verzending

 1. Van bestellingen geplaatst via de website van verkoper, www.vaessen-creative.com, ontvangt koper direct een orderbevestiging.
 2. Van bestellingen die op een andere wijze worden geplaatst dan via de website, ontvangt koper binnen 2 werkdagen een orderbevestiging. Na ontvangst van de orderbevestiging dient koper deze te controleren en te bevestigen voor akkoord. Indien verkoper binnen 48 uur na verzending van de orderbevestiging geen bericht heeft ontvangen van koper dan beschouwt verkoper de order als akkoord. Verwerking van de order vindt hierna plaats.
 3. Alle reclamaties dienen wij te ontvangen binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijk omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat verkoper in staat is adequaat te reageren.
 4. Bestellingen die via de website binnenkomen, worden binnen 5 werkdagen geleverd.
 5. Bevestigde bestellingen kunnen niet veranderd of aangevuld worden. In het geautomatiseerde distributiecentrum van verkoper is dit niet mogelijk.
 6. Bij bestellingen via de website zullen alle niet geleverde artikelen in de ‘binnenkort-weer-leverbaar-lijst’ op de persoonlijke pagina van de koper staan. Wekelijks houdt verkoper de koper per e-mail op de hoogte van de beschikbaarheid van deze producten. Indien de producten weer op voorraad zijn, kan koper ze in zijn winkelmandje plaatsen en bestellen. Producten op de binnenkort-weer-leverbaar-lijst en in het winkelmandje zijn NIET voor koper gereserveerd. Een bestelling is pas definitief na betaling.

5. Levering en ontvangst

(Af)levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden:

 1. Indien goederen verzonden zijn door een door verkoper ingeschakelde vervoerder en de goederen op het afleveringsadres zijn uitgeladen en/of getekend voor ontvangst.
 2. Indien goederen door verkoper zelf zijn vervoerd en de goederen op het afleveringsadres zijn uitgeladen en/of getekend voor ontvangst.
 3. Indien goederen zijn afgehaald door koper of namens koper en als is getekend voor ontvangst.
 4. Indien er geen levering kan plaatsvinden ten gevolge van omstandigheden waarvoor verkoper niet aansprakelijk is, informeert de verkoper de koper daar binnen 3 dagen over. Dit betekent dat verkoper niet in gebreke blijft.

6. Risico overgang

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van de geleverde goederen, gaat op de koper over op het moment dat koper tekent voor ontvangst. Zodra de goederen in de feitelijke beschikkingsmacht van koper zijn, is koper verplicht deze goederen afdoende te verzekeren.

7. Overmacht

 1. Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. In geval van overmacht bij verkoper wordt uitvoering van de overeenkomst opgeschort, onverminderd het recht van partijen om in onderling overleg een regeling te treffen inzake ontbinding of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst.

8. Betaling

 1. Alle betalingen moeten geschieden voor levering tenzij anders overeengekomen.
 2. Indien binnen de gestelde termijn niet de volledige betaling van het verschuldigde bedrag is ontvangen, dan is koper van rechtswege in verzuim. Wanneer koper een termijn van 45 dagen overschrijdt, is een rente verschuldigd van 1.5 % per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in dat geval geldt de wettelijke rente.
 3. Indien verkoper de vordering ter incassering aan derden uit handen geeft, is koper naast betaling van het verschuldigde bedrag en rente tevens gehouden aan vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 13% van het te vorderen bedrag.
 4. Een dispuut over de hoogte van een factuur schort de betalingsverplichting niet op.
 5. Verkoper heeft het recht de door koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en lopende rente.
 6. Koper verplicht zich op eerste verzoek van verkoper zekerheid te verschaffen indien verkoper goede reden heeft te veronderstellen dat koper zijn betalingsverplichtingen niet zal nakomen. Deze goede reden wordt in ieder geval geacht aanwezig te zijn indien er middels vervallen facturen onbetaald zijn gebleven of indien de informatie over de kredietwaardigheid daartoe aanleiding geeft.

9. Prijs

 1. Alle verkoopprijzen zijn netto, dus exclusief BTW.
 2. Verkoper is gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen indien en voor zover na acceptatie van de opdracht door verkoper de voor rekening van verkoper komende belastingen, vrachten, rechten dan wel valutawijzigingen van de prijzen van de door verkoper gebruikte materialen en onderdelen daartoe aanleiding geven. Koper heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen 2 maanden na het afsluiten van de overeenkomst.

10. Aansprakelijkheid

 1. Behoudens eigen opzet of grove schuld, is verkoper niet aansprakelijk voor schade hetzij direct, hetzij indirect, veroorzaakt door ongeschiktheid van de door verkoper geleverde goederen.
 2. Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 3. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor indirecte schade, zoals schade door verlies aan omzet of goodwill, verminderde opbrengst, of gederfde winst.

11. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door verkoper in het kader van de overeenkomst geleverde goederen blijven eigendom van verkoper totdat de koper alle verplichtingen uit de met de verkoper gesloten vereenkomst(en) is nagekomen.
 2. Koper is verplicht de goederen op verzoek van de verkoper te tonen en terug te geven, indien koper zijn verplichtingen niet nakomt, indien schuldsanering is aangevraagd, of indien koper in staat van faillissement wordt verklaard.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is koper verplicht om verkoper daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 4. De koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van verkoper zeker te stellen.

12. Disclaimer

Hoewel bij het samenstellen van de website www.vaessen-creative.com de groots mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, kan niet worden ingestaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. De verkoper is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. De website bevat mogelijk een aantal links naar andere websites en online bronnen die geen eigendom zijn van of gecontroleerd worden door de verkoper. De verkoper heeft hier geen controle over en kan daarom de verantwoordelijkheid voor de inhoud of algemene praktijken van een van deze sites van derden en/of diensten niet aannemen. Daarom raden wij u aan de volledige voorwaarden en het privacybeleid van de sites die u bezoekt als gevolg van het volgen van een link op onze site te lezen.

13. Copyright

De site en al haar oorspronkelijke inhoud zijn eigendom van Vaessen B.V. en zijn als zodanig volledig beschermd door het desbetreffende internationale auteursrecht en andere wetten van intellectuele eigendomsrechten.